Belasting - Wonen in Duitsland

 Als u in Duitsland gaat wonen, is er meestal sprake van emigratie. Het woord 'meestal' duidt erop dat niet in alle gevallen bij het verlaten van Nederland sprake is van emigratie.

Er zijn situaties waarbij er voor de belastingheffing geen sprake is van emigratie. Als u bijvoorbeeld de Nederlandse nationaliteit heeft, bij de Nederlandse overheid werkt en naar Duitsland wordt uitgezonden, dan behandelt de Belastingdienst u in de volgende gevallen alsof u in Nederland woont:

  • U wordt uitgezonden als lid van een Nederlandse diplomatieke, permanente of consulaire vertegenwoordiging in Duitsland.
  • U wordt uitgezonden om in het kader van een (mede) door Nederland gesloten verdrag in Duitsland werkzaamheden te verrichten.

Daarnaast kan het zo zijn dat u (tijdelijk) in Duitsland gaat wonen en dat er, na uw verhuizing, nog een dermate sterke persoonlijke band met Nederland bestaat, dat u geacht wordt nog steeds in Nederland te wonen. Ook in die situatie blijft de Belastingdienst u als inwoner van Nederland beschouwen. De Belastingdienst zal u na uw vertrek een brief sturen met het verzoek om informatie te verstrekken. Op basis hiervan wordt beoordeeld of sprake is van emigratie.

Belastingheffing in het jaar van emigratie
Als u niet het hele jaar in Nederland heeft gewoond, doet u aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen met een speciaal aangiftebiljet: het aangiftebiljet M. Komt u in aanmerking voor een verplichte aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen, dan stuurt de Belastingdienst u automatisch een op naam gesteld aangiftebiljet M toe. Het is niet mogelijk elektronisch aangifte M te doen.

Conserverende aanslag
Als u naar Duitsland verhuist, kunnen er bijzondere regelingen voor de inkomstenbelasting gelden. Zijn een of meer van deze bijzondere regelingen op u van toepassing, dan zal de Belastingdienst u een aparte aanslag opleggen. Dit is een zogenoemde conserverende aanslag. Een conserverende aanslag wordt bijvoorbeeld opgelegd als u in Nederland pensioenrechten of rechten op een uitkering uit een lijfrenteverzekering heeft opgebouwd. De conserverende aanslag hoeft u niet meteen te betalen. Voor deze aanslag wordt als u een M-biljet heeft ingediend automatisch uitstel van betaling verleend. In alle andere gevallen moet u daartoe zelf een verzoek indienen bij de Belastingdienst.

Keuzerecht
In het jaar van uw emigratie naar Duitsland kunt u gebruik maken van een speciale regeling. Deze regeling houdt in dat u ervoor kunt kiezen om voor het gehele jaar als een inwoner van Nederland in de heffing van de inkomstenbelasting te worden betrokken. Om van dit keuzerecht gebruik te kunnen maken, is het niet vereist dat u na uw emigratie voor de Nederlandse belastingheffing buitenlands belastingplichtig bent.

Het kan voor u financieel voordeliger zijn om van het keuzerecht gebruik te maken. Of dat zo is, is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden. Als u gebruik wilt maken van deze speciale regeling, dan kunt u dit na afloop van het jaar van emigratie aangeven op het aangiftebiljet M. U bent niet verplicht om gebruik te maken van het keuzerecht.

Inkomen uit Nederland ontvangen
Ook na uw verhuizing naar Duitsland is het mogelijk dat u nog steeds belastingplichtig bent in Nederland. U bent dan een zogenoemde buitenlandse belastingplichtige.  Er is sprake van buitenlandse belastingplicht als u na uw emigratie inkomsten uit Nederland geniet waarover Nederland op grond van de Nederlandse belastingwetgeving het recht heeft belastingen te heffen. Voorbeelden van dergelijke inkomsten zijn:

  • inkomsten uit een dienstbetrekking in Nederland;
  • pensioen- of socialeverzekeringsuitkeringen die u vanuit Nederland ontvangt;
  • inkomsten uit onroerende zaken die u in Nederland bezit.

De Belastingdienst zal u na uw vertrek een brief sturen met het verzoek om informatie te verstrekken. Op basis hiervan wordt beoordeeld of u ná uw emigratie naar Duitsland nog in Nederland belastingplichtig bent.

Als u ná uw emigratie (buitenlands) belastingplichtig bent, dan wordt de Belastingdienst Limburg/kantoor buitenland voor u bevoegd voor uw belastingaangifte. Jaarlijks moet u aangifte doen via een aangifte C, een speciaal aangiftebiljet voor buitenlandse belastingplichtigen. U kunt ook elektronisch aangifte C te doen.

Keuzerecht
Als u in Duitsland woont, dan kunt u er bij uw belastingaangifte in Nederland ieder jaar opnieuw voor kiezen om in de belastingheffing te worden betrokken volgens de belastingregels die gelden voor inwoners van Nederland. Deze mogelijkheid heet het keuzerecht. Dit betekent dat niet alleen uw Nederlandse inkomen, maar uw totale wereldinkomen de grondslag is voor de berekening van de inkomstenbelasting. Als u een partner heeft, dan kan ook uw partner ervoor kiezen om in Nederland in de belastingheffing te worden betrokken volgens de belastingregels die gelden voor inwoners van Nederland.

Gebruik maken van het keuzerecht kan aantrekkelijk zijn als uw partner geen of een gering inkomen heeft of als u bepaalde aftrekposten heeft, bijvoorbeeld de (hypotheek)rente op een eigen woning, ziektekosten of studiekosten. Deze aftrekposten kunnen dan leiden tot een lagere belasting in Nederland.

Het keuzerecht houdt niet in dat u kunt kiezen waar u uw belastingen betaalt. Dat wordt namelijk bepaald aan de hand van het belastingverdrag met Duitsland. U blijft dus ook belastingplichtig en eventueel belastingen verschuldigd in Duitsland. Voorzover in uw wereldinkomen per saldo positief buitenlands inkomen is begrepen, heeft u recht op aftrek in verband met dubbele belasting. U betaalt dus niet 2 keer belasting over hetzelfde bedrag.

 Laat u goed informeren en maak vandaag nog een afspraak met Villa Duitsland

ERROR: Content Element type "gridelements_pi1" has no rendering definition!